Algemene Voorwaarden

1. Algemene bepalingen

De e-commerce website van Fabrizio Tzinaridis VOF, met maatschappelijke zetel te Geiteling 11 bus 3 , 3580 Beringen BTW BE 0701.791.535 , biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van onze online e-commerce  website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van … moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door  Divinity Cosmetics aanvaard zijn.

2. De Prijs

Onze  prijzen worden uitgedrukt in Euro en dit steeds inclusief BTW.

Alle ander verplicht te dragen taksten en belastingen zijn voor rekening van de klant.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Alle producten worden door Divinity Cosmetics door de voorgestelde levermethoden verzonden. Alle artikelen kunnen niet ter plaatse opgehaald worden. Alle artikelen worden door Divinity Cosmetics verzonden. Voor deze verzending worden kosten aangerekend. Deze worden vermeld in het check-out-proces. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Divinity Cosmetics niet.  Divinity Cosmetics is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Divinity Cosmetics is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds voor zover de voorraad strekt en kan ten alle tijden worden aangepast door ons.

4. Online aankopen

De klant plaatst de online aankopen in zijn of haar winkelwagen om vervolgens op kassa te klikken waarbij de klant een overzicht te zien krijgt met de inhoud.

Vervolgens krijgt de klant de mogelijkheid om alle persoonsgegevens na te laten zoals naam, voornaam, leveradres, facturatieadres en email adres waarop de bevestiging van de bestelling verstuurd zal worden.

De klant kiest zelf de voorgestelde betaalwijze en hij dient om het aanbod te aanvaarden de Algemene Voorwaarden te aanvaarden waardoor de aankoop gesloten is. De bijkomende kosten inzake levering zijn ten begunste van de klant. Deze zullen ook duidelijk vermeld worden alvorens de klant de aankoop definitief maakt. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Bancontact, Visa, Paybal, Ideal en Mollie.

Levering en uitvoering van de overeenkomst zullen gebeuren via volgend distributiebedrijf: (gegevens aan te vullen.

Artikelen besteld via de webwinkel van Divinity Cosmetics worden geleverd in België en Nederland.  Voor deze levering betaalt de Klant additionele kosten, zoals vermeld in de bestelprocedure. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen een redelijke termijn na ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Divinity Cosmetics Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder

5. De Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant , Divinity Cosmetics zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel.  Vorderingen die voortvloeien uit de klacht vormen geen grond voor het achterhouden van de betaling van de geleverde goederen.

6. Klantendienst

De klantendienst van Diviniy Cosmetics is bereikbaar via e-mail  contact@divinity.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

7. Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking,  Divinity Cosmetics respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en de Europese wetgeving met betrekking GDPR wet van 6 mei 2018.  De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via contact@divinity.be gedateerde en ondertekende aanvraag aan  Divinity Cosmetics met vermelding adres of mailadres  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die niet meer naar juistheid zijn volgens de klant. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing:

De Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot  Divinity Cosmetics via mailadres contact@divinity.be.

Divinity Cosmetics behandelt de klantgegevens als vertrouwelijke informatie en zullen niet doorgegeven worden noch verhuurd, noch verkocht worden aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen,  Diviniy Cosmetics heeft geen toegang tot uw paswoord.  Divinity Cosmetics houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien de Klant vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op het voormeld mailadres.

8. Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

9. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Diviniy Cosmetics om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

10. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

11. Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Klant  zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.